Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco

Sigaren


In 1923 werd de nieuwe sigarettenfabriek officieel geopend zie het artikel in Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŰ 31-05-1923 De reis van den Landvoogd uit de Koninklijke Bibliotheek


Op den 29sten Mei 1923 bracht de Gouveneur-Generaal een bezoek aan de fabrieken der N. V. Tabak- maatschappij "Negresco", over welk blijk van 's Landvoogds belangstelling in onze industrie ons het volgende wordt medegedeeld:
Na aankomst werd Z. E. in het met vlaggen en groen versierde kantoor binnengeleid door den Heer en Mevrouw Mignot, onlangs uit Holland overgekomen, en door den Administrateur, den Heer J. A. E. Been. De Heer Mignot heette den G. G. welkom in een korte rede, waarin hij het doel der oprichting van de Mij. "Negreseo" uiteen zette en tevens een exposÚ gaf van de verschillende moeilijkheden, die bij deze industrie moesten worden overwonnen.
Vervolgens memoreerde hij de groote medewerking van Pastoor Van Driessche, die de arbeiders op de fabriek heeft opgevoed tot plichtsgetrouwe, werklustige en eerlijke menschen, waardoor de mogelijkheid van welslagen met honderd procent was toegenomen.
De Javanen bleken uiterst geschikt voor fijn handenarbeid, en hij gaf als zijn meening te kennen, dat een Javaan, wat handenarbeid betreft, in niets behoeft onder te doen voor een Europeaan, doch dat hij wel ten achter bleef in kwantiteit der productie, waaraan zonder twijfel klimaats-invloeden de oorzaak zijn.

Hierna werd een rondgang door de fabriek gemaakt. Eerst werd de zagerij bezichtigd, waar heele boomstammen Java-Cederhout tot plankjes voor sigarenkistjes verzaagd worden. Van daar ging men naar de dekbewerking en naar de sigarenmakerij, waar ongeveer een 200-tal jongens en meisjes zich met het eigenlijke werk der sigarenmakerij bezig hield. De vaardigheid werd bewonderd, waarmede de jeugdige arbeiders in zulk een korten tijd geleerd hadden een in alle opzichten goed afgewerkt product te vervaardigen. Sorteerderij en plakkerij werden bezichtigd, en ten slotte ook de blik-bewerking, waar de blikken worden gemaakt, waarin alle sigaren luchtdicht worden verpakt, zoodat zij niet meer blootgesteld zijn aan klimaats invloeden of insecten, waardoor voorheen het fabriceeren langen tijd zoo'n riskant bedrijf geweest is. Door deze bewerking kan het product voor onbeperk- ten tijd gegarandeerd worden, zoodat het ook in dit opzicht met het import-artikel gelijk staat.


Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot in IndiŰ voor de plechtige opening van
de nieuwe sigarettenfabriek van Negresco. op 30 mei 1923.
Hij is dan 45 jaar.


Aantekeningen voor een verslag over de toespraak van Remi op 30 Mei 1923.

1 Januari 1919 toog oudste lid der firma naar Java
om te djocja de geschikte gelegenheid te vinden voor de vestiging de industrie.
Toen einde wereldoorlog naderde en toestand met anderen
in Europa en doch ook in Holland geweldig veranderde
zagen wij in dat ook de sigarenindustrie
langs een anderen weg zou geleid moet worden
als tot toe het geval was
levensbehoefte duurder er geen ontkomen aan
dat ook de sigaren geweldig in prijs moeten stijgen
niet alleen hogere materialen kosten doch vooral hogeren
loonen dat geen sigaar meer loonend kan ge´mporteerd
worden dan tot een prijs van 12 tot 15 cent in plaats van
4 Ó 6 cent voor een gelijke soort vˇˇr den oorlog

Plechtig geopend Woensdag 30 mei 1923
29 mei 1923 Bezoek GG aan negresco1919 Negresco Klatergoud
1919 Geregistreerde bezoeken van de familie
1923 Sigarettenfabriek Negresco
1923 Remi Mignot Opening sigarettenfabriek Negresco
1926 Negresco (Mignot & de Block)
1930 Uitbreiding sigarettenfabriek Negresco
1933 Het einde van de sigarettenfabriek Negresco
1952 Taru Martani was Negresco
2011 Negresco Taru Martani
2011 Taru Martani op Flickr
1957 bidprentje Wilhelmus Habraken